Sign up for bi-weekly tips, tricks, and wellness news!

Error: Contact form not found.

Mindful Sodexo

Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

Effectieve datum: November 2019

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DEZE SITE TE GEBRUIKEN, DAAR ZIJ UW WETTELIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BEÏNVLOEDEN. UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN EN NAVIGATIE DOOR DE SITE EN HAAR INHOUD ZIJN ONDERWORPEN AAN DEZE VOORWAARDEN EN ALLE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING.

Doelstelling

 • De onderhavige bepalingen en gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) regelen:
  • de bepalingen en voorwaarden waaronder Sodexo aan de gebruikers de Mindful-website ter beschikking stelt, die toegankelijk is op https://www.mindful.sodexo.com/ (hierna “Mindful” of de “Site” genoemd); en
  •  de voorwaarden waaronder gebruikers de Site bezoeken en gebruiken.
 • De Site wordt gepubliceerd en beheerd door Sodexo Belgium NV, een naamloze vennootschap geregistreerd onder nummer BE 0407.246.778, met maatschappelijke zetel gevestigd te Pleinlaan 15, 1050 Brussel, België.
 • De hosting wordt verricht door Microsoft Ireland OperatiOns Ltd. T.a.v.: Data Protection One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18 D18 P521, tel: 003531 706 5000 voor de receptie van Microsoft Ireland OperatiOns Ltd. (MIOL). [Gelieve indien nodig op plaatselijk niveau aan te passen/vullen ]
 • De Voorwaarden mogen op ieder ogenblik worden aangepast, aangevuld of bijgewerkt, inzonderheid met het oog op de naleving van zich mogelijk voordoende ontwikkelingen inzake wet- en regelgeving, jurisprudentie of techniek.
 • De inhoud van de Site en haar functies mogen op ieder ogenblik worden aangepast, geschrapt of bijgewerkt. We behouden Ons het recht voor om de Site op ieder ogenblik te sluiten.
 • Iedere Gebruiker erkent en begrijpt hierbij en bevestigt met het ononderbroken gebruik van de Site, dat het gebruik uitsluitend op eigen risico van de Gebruiker plaatsvindt en aan de onderhavige Voorwaarden onderworpen is.

WAT IS MINDFUL?

 • Mindful is ontworpen om U van inlichtingen, adviezen en recepten te voorzien over mindful eating en living.

DEFINITIES

 • Aanvullende Voorwaarden”: de voorwaarden die in aanvulling op de Voorwaarden op Promoties van toepassing kunnen zijn.
 • Vertrouwelijke Informatie”: alle commerciële, financiële, marketing-gerelateerde, technische of andersoortige informatie, persoonlijke gegevens, knowhow, handelsgeheimen, in ongeacht welke vorm (tekst, geluid, software, beeld- of videobestanden en alle afgeleiden van dergelijke gegevens) of media, toebehorend aan, verkregen in het kader van of in verband met het gebruik, tezamen met kopieën, samenvattingen van, of uittreksels uit, dergelijke informatie in ongeacht welke vorm of medium of ieder/(alle) gedeelte(n) van deze informatie en die als vertrouwelijk wordt aangemaakt of die door een redelijk handelende persoon als vertrouwelijk zou worden beschouwd.
 • Promoties”: de bijzondere programma’s, aanbiedingen, sweepstakes, wedstrijden, lotingen, enquêtes of andere soortgelijke promoties die Wij mogelijk op de Site ter beschikking stellen.
 • Dienst(en)”: iedere via de Site beschikbare dienst, als omschreven onder het artikel “Diensten”.
 • Ons”; “Wij/We”, of “Onze”: Sodexo en haar dochtervennootschappen of verdeler, voor zover daarvan sprake is.
 • Gebruiker(s)”: iedere persoon die verbinding maakt met de Site.
 • U” of “Uw” heeft de betekenis van iedere gebruiker.

DIENSTEN

 • De Site laat U toe om:
  • toegang tot Informatie te bekomen in verband met:
   • Mindful eating: gezonde recepten, maaltijden, voedingsadviezen enz.
   • Mindful living: trainingsvoorbeelden, trainingen, uitdagingen enz.
   • Activiteiten voor kinderen
  • vragen te stellen aan voedselspecialisten en toegang tot hun adviezen te bekomen.
 • Dankzij de Site zou U te gelegener tijd toegang tot zekere welbepaalde Promoties kunnen krijgen, waarop Aanvullende Voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

TOEGANG tot de Site

 • Om de Site te bezoeken en te gebruiken, dient U wettelijk bevoegd te zijn om een bindende overeenkomst aan te gaan. U dient tevens alle wet- en regelgeving die in Uw land van toepassing zijn na te leven.

INFORMATIEVE INHOUD

 • De Gebruikers dienen er zich bewust van te zijn dat er een leemte kan bestaan tussen de op de Site vermelde voedingsfeiten en de effectief bereide maaltijd, die grotendeels van de door U gekozen ingrediënten afhangt. Sodexo wijst iedere aansprakelijkheid van de hand voor dergelijke leemte. Meer in het algemeen zijn de Gebruikers zich ervan bewust en stemmen ermee in dat, zelfs indien Wij er Ons, met zorgvuldigheid en naar beste kunnen, van vergewissen dat de op deze Site gepubliceerde informatie nauwkeurig is, er mogelijk enkele fouten of onvolledige informatie en/of advies op de Site aanwezig zijn en dat deze in Uw individuele geval mogelijk ongepast zijn.
 • U wordt ten stelligste aangeraden om alle hierin besloten gezondheids- en voedingsgerelateerde informatie met andere bronnen te staven en om alle informatie zorgvuldig met uw professionele zorgaanbieder door te nemen. Wij zijn niet actief in de verlening van medische of soortgelijke professionele diensten of adviezen en de verstrekte informatie beoogt niet om door artsen of andere zorgspecialisten geboden medisch advies te vervangen. Mocht U dergelijke dienstverlening of advies wensen of behoeven, raadpleeg dan Uw professionele zorgaanbieder. Uit Onze publicatie van deze inhoud mag U niet afleiden dat Wij het eens zijn met de hierin vertolkte standpunten, of dat Wij Ons borg zouden stellen voor ongeacht welke strategie, aanbeveling, behandeling, handeling of toediening van een geneesmiddel of preparaat, die door de auteur van de inhoud werd verricht.

GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN

 • Met het gebruik van de Site, dient U:
  • Alleen verantwoordelijkheid te nemen voor de wettigheid, betrouwbaarheid, integriteit, nauwkeurigheid en kwaliteit van de door U verstrekte informatie, materialen, inhoud en gegevens;
  • ermee in te stemmen om alle bepalingen van de Voorwaarden te allen tijde gedurende Uw gebruik van de Site na te leven;
  • zich aansprakelijk te stellen voor (en dat Sodexo bijgevolg op generlei wijze voor U of een derde instaat) iedere schending van Uw verplichtingen in de Voorwaarden en voor de gevolgen van iedere van dergelijke inbreuken; en
  • promoties informatie vertrouwelijk te houden en ervoor te zorgen dat die vertrouwelijk blijft en dat voornoemde informatie op een veilige en tegen diefstal, schade, verlies of ongeoorloofde toegang beschermde plaats wordt bewaard en dit aldus bewerkstelligd wordt.
 • Met het gebruik van de Site, dient U zich te weerhouden van:
  • de schending van of inbreuk op toepasselijke plaatselijke, landelijke, nationale of internationale wetgeving;
  • de beperking, belemmering van het gebruik en genot van de Site door iedere andere Gebruiker of derde;
  • de onjuiste voorstelling van Uw identiteit of associatie met iedere andere persoon of organisatie;
  • onwettelijke, schadelijke, bedreigende, onrechtmatige, kwellende, eerrovende, de rechten van derden schendende, vulgaire, obscene, lasterlijke, op andermans persoonlijke levenssfeer inbreukmakende, vertrouwelijke, hatelijke of raciaal of ethnisch aanstootgevende inhoud uploaden, online plaatsen, e-mailen, overmaken of anderszins ter beschikking stellen;
  • zich voor een persoon of rechtspersoon uitgeven, ten onrechte aanspraak maken op een associatie met een persoon of rechtspersoon;
  • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotie of iedere andere vorm van aanbieding ter beschikking stellen;
  • zich met de dienstverlening aan iedere gebruiker, host of netwerk inmengen of daartoe een poging ondernemen;
  • ieder gedeelte van de Site aanpassen of wijzigen;
  • een poging ondernemen om de kwetsbaarheid van de Site of ieder geassocieerd systeem of netwerk te peilen, scannen of testen, om beveiligings- of authenticatiemaatregelen zonder behoorlijke machtiging te doorbreken, zich inmengen met aan de Site verbonden servers of netwerk of deze onderbreken.
  • ongeacht welk virus inbrengen (met inbegrip van iedere variant of soortgelijke code met kwaadaardige instructies), Trojaanse paarden, wormen, time bombs, cancelbots, gecorrumpeerde bestanden of iedere andere soortgelijke software of programmatuur die mogelijk de werking van de Site of een  computer van een Gebruiker of bezit van een andere beschadigt;
  • zonder Sodexo’s voorafgaande schriftelijke toestemming, een gedeelte of gedeelten van de Site of ermee verbonden gegevens, software of applicaties kopiëren, reproduceren, distribueren, overdragen, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of op iedere andere wijze exploiteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Inhoud (als hieronder omschreven) op ieder medium; 
  • de broncode van ieder gedeelte van de Site of onderdelen, processen ervan demonteren, decompileren, reverse engineeren of anderszins pogen te ontdekken of er toegang toe te verkrijgen. Daarnaast stemt u ermee in om geen enkele code of product in te brengen die de beïnvloeding van de Site op iedere wijze beoogt waarmee de ervaring van andere Gebruikers wordt aangetast.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 • De Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de gegevens, tekst, links, foto’s, beelden, video, audio-inhoud, alle informatieverzamelingen, alle softwareprogrammatuur, tools, applicaties en/of code en alle afgeleiden ervan, de selectie en schikking van het bovengenoemde en de “look and feel” van de Site (hierna gezamenlijk “Inhoud” genoemd), wordt door wetgeving inzake intellectueel eigendom beschermd, met inbegrip van maar niet beperkt tot, rechten inzake auteursrechten, handelsmerken, octrooien, modellen en ontwerpen, en eigendomsrechten.
 • Iedere Gebruiker erkent en aanvaardt dat Wij eigenaar zijn van alle intellectuele eigendomsrechten op de Site en haar Inhoud.
 • Met het gebruik en bezoek van de Site, erkent en aanvaardt U om alle toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom na te leven, alsook alle aanvullende kennisgevingen of beperkingen die de Site bevat. Als zodanig is het U verboden om de Inhoud voor ieder ander doeleinde te gebruiken dan niet-commercieel en persoonlijk gebruik van de Inhoud op de Site.

Ongeoorloofd gebruik van de Site en de Inhoud en materialen die de Site bevat of ter beschikking stelt, schenden mogelijk toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom of andere wetgeving.

 • Alle niet uitdrukkelijk in het onderhavige document verleende rechten blijven, naargelang het geval, voorbehouden aan Sodexo of haar licentiegevers. Niets in deze Voorwaarden verleent de Gebruiker ongeacht welke rechten op, of in, Inhoud, patenten, auteursrechten, ontwerpen, verslagen, analyses, concepten, Vertrouwelijke informatie en bevindingen, databankrechten, handelsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken (al dan niet geregistreerd), computerprogrammatuur of broncode en alle documentatie, met inbegrip van alle morele rechten, of ieder(e) ander(e) eigendomsrechtelijk(e) materiaal, eigendomsrechten of -licenties met betrekking tot de Site of verbonden software en documentatie. Het is U verboden Inhoud, die op de Site en met haar verbonden applicaties of software voorkomt, auteursrechten, of eigendomsrechtelijke kennisgevingen of labels aan te passen, te wijzigen, schrappen, vernietigen, versluieren of anderszins te verwijderen.

LINKEN naar de Site

 • We verlenen toestemming aan hypertekstlinks die verbinding maken met de Site, op voorwaarde dat:
  • de link verbinding met de homepage maakt en niet met een specifieke Inhoud;
  • de link de Site in een nieuw volledig scherm weergeeft indien deze door een internetgebruiker wordt geselecteerd en dus niet binnen een frame op de linkende website verschijnt (geen deep-linking);
  • de link uitsluitend uit tekst bestaat en duidelijk als “Sodexo website” wordt gemarkeerd; en
  • het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mogen niet van die aard zijn dat ze goodwill, die met Onze namen en handelsmerken worden geassocieerd, beschadigen of afzwakken. Meer bepaald is het geen enkele website met controversiële, pornografische of racistische inhoud toegestaan naar de Site te linken.
 • We verbieden alle andere hypertekstlinks die naar de Site linken, hetgeen U erkent.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • Behoudens uitdrukkelijke en specifieke bepaling in deze Voorwaarden en in de ruimste zin door toepasselijke wetgeving toegestaan:
  • aanvaardt iedere Gebruiker de verantwoordelijkheid en het risico voor zowel zijn gebruik van de Site en de hieruit voortvloeiende besluiten als voor zijn Gebruikersinhoud. De Site wordt op grond van “as is”- en “als beschikbaar”-beginselen ter beschikking gesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor iedere schade die werd veroorzaakt door fouten of nalatigheid in informatie, Gebruikersinhoud, instructies of scripts die door ongeacht welke Gebruiker voor gebruik op de Site ter beschikking werden gesteld of door iedere door Ons op aanwijzing van de Gebruiker verrichte handeling. Wij verlenen geen enkele garantie, en wijzen iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de hand, voor de beschikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit van de Site; alle garanties, voorstellingen, voorwaarden en alle andere bepalingen van ongeacht welke soort die door wetgeving of gemeen recht impliciet worden verondersteld, worden, in de ruimste zin als door toepasselijke wetgeving toegestaan, van deze Voorwaarden uitgesloten
  • We zijn niet aansprakelijk voor hetzij in geval van onrechtmatige daad (met inbegrip van schending van wettelijke plicht), overeenkomst, misleidende voorstelling (Onschuldig of nalatig), teruggave hetzij anderszins voor iedere winst- of omzetderving, uitputting van goodwill en/of soortgelijke verliezen of louter economisch verlies of ieder andere kosten inzake bijzonder, indirect of gevolgverlies, of voor ongeacht welke andere verliezen of schades, lasten of uitgeven, die hoe dan ook uit deze Voorwaarden voortvloeien; en
  • We worden niet gebonden door de e-mails/vragen die via de Site door de Gebruiker worden toegezonden. We dienen geen aansprakelijkheid te aanvaarden ingeval Wij niet antwoorden.
 • Iedere Gebruiker erkent hierbij dat er gelegenheden zullen zijn, waarbij de Site onderbroken zal worden voor voorzien onderhoud of upgrades of voor noodreparaties. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens U voor iedere onderbreking of stopzetting van de Site en/of het internet, of in geval van verlies van iedere inhoud.
 • Hoewel Sodexo naar beste kunnen een veilige en betrouwbare Site heeft gecreëerd, erkent de Gebruiker dat vertrouwelijkheid van iedere communicatie of naar/vanaf de Site over het internet overgemaakt materiaal niet kan worden gewaarborgd. Bijgevolg staat Sodexo niet in voor (a) de veiligheid van alle via het Internet overgemaakte informatie of (b) de nauwkeurigheid van de informatie die de Site bevat en aan de Gebruiker werd verstrekt.
 • De Site bevat mogelijk links naar websites van derden. Dergelijke sites staan niet onder Onze controle en Wij staan niet in voor hun inhoud, (eventuele) privacybeleidsvoorschriften en/of de op deze sites beschreven product(en), dienst(en), advies(zen), noch worden ze door Ons onderschreven, aanbevolen of gesponsord. De in het onderhavige document uitgedrukte standpunten, meningen, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud behoren toe aan de respectieve auteur(s) of verdeler(s) en niet aan Ons.

SCHADEVERGOEDING

 • U stemt ermee in Sodexo schadeloos te stellen, te verdedigen en vrijwaren voor ieder(e) verlies, aansprakelijkheid, vordering, eis, kosten, onderzoeken, schulden, vonnissen, schikkingen en uitgaven, met inbegrip van erelonen voor advocaten die al dan niet rechtstreeks voortvloeien uit of anderszins al dan niet rechtstreeks in verband staan met:
  • Uw gebruik van de Site of activiteiten in verband met de Site;
  • Uw schending van deze Voorwaarden;
  • Uw schending van toepasselijke wetgeving of rechten van Sodexo of van een derde;
  • via Uw computer overgemaakt(e) informatie of materiaal die/dat hetzij een auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, handelsopmaak, octrooi, reclame, privacy of een ander recht van een persoon schendt, er inbreuk op maakt of er een verkeerde voorstelling van geeft hetzij een persoon belastert; en/of
  • Sodexo’s gebruik van Uw gegevens als krachtens deze Voorwaarden of het Privacybeleid toegestaan.

VARIA

 • We behouden Ons het recht voor de Voorwaarden, waaronder de Site aan de Gebruikers ter beschikking wordt gesteld, bij wijze van voorafgaandelijk door Ons te verstrekken kennisgeving te wijzigen, die door Ons mag worden verricht door dergelijke aanpassingen op de Site te plaatsen of door deze per e-mail mee te delen of bij wijze van iedere andere methode die naar Ons eigen goeddunken wordt vastgesteld. Het voortgezette gebruik van de Site door een Gebruiker na kennisgeving van dergelijke aanpassingen, wordt geacht als zijnde aanvaarding van iedere verandering aan deze bepalingen en voorwaarden.
 • Het feit dat Wij niet aandringen op een strikte naleving van ieder van deze Voorwaarden betekent niet dat Wij voor iedere latere tekortkoming of niet-uitvoering onverschillig zouden zijn. Geen enkele verklaring van afstand op ieder recht door Ons krachtens deze Voorwaarden wordt geacht als zijnde een verklaring van afstand op ieder(e) ander(e) recht of bepaling of een verklaring van afstand op datzelfde recht of bepaling op ieder ander ogenblik.
 • Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of hof of bevoegd rechtsgebied als onuitvoerbaar wordt beschouwd, dient deze bepaling zo ruim als toegelaten te worden uitgevoerd, zodat haar oorspronkelijke bedoeling wordt verwezenlijkt en behouden de overige Voorwaarden hun volledige rechtskracht en uitwerking.
 • Wij kunnen Onze rechten en verplichtingen krachtens deze Voorwaarden aan een andere organisatie overdragen, maar dit beïnvloedt Uw rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden geenszins. U mag Uw rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden echter niet overdragen.
nl-be

Mindful gebruikt sessiecookies om uw ervaring op de site te verbeteren. Voor meer informatie kunt u het Cookiebeleid raadplegen.

Ja, ik ga akkoord