Mindful Sodexo

Menu

PRIVACYBELEID

Sodexo Belgium NV/SA bouwt sterke, duurzame en op wederzijds vertrouwen gebaseerde relaties op met zijn klanten, partners, consumenten en medewerkers. Ervoor zorgen dat hun persoonsgegevens veilig zijn en vertrouwelijk blijven is een absolute prioriteit voor  Sodexo Belgium NV/SA.

Sodexo Belgium NV/SA voldoet aan alle Belgische en Europese wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Sodexo Belgium NV/SA hanteert een zeer strikt privacybeleid om de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van zijn Sites en andere toepassingen te garanderen:

 • Gebruikers blijven de controle houden over hun eigen gegevens. De gegevens worden op een transparante, vertrouwelijke en veilige manier verwerkt.
 • Sodexo Belgium NV/SA zet zich voortdurend in om de persoonsgegevens van zijn gebruikers te beschermen in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, hierna de ‘AVG’).
 • Sodexo Belgium NV/SA beschikt over een speciaal team voor de bescherming van persoonsgegevens, bestaande uit een Group Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming van de Groep) die geregistreerd is bij de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés [Franse gegevensbeschermingsautoriteit]) en een netwerk van contactpersonen die zich toeleggen op de bescherming van persoonsgegevens.
DOEL VAN DIT BELEID

Sodexo Belgium NV/SA neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus op.

Wij hebben dit beleid ontwikkeld om u te informeren over de voorwaarden waaronder wij uw Persoonsgegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en beschermen. Lees het aandachtig door zodat u weet welke categorieën van persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hoe wij deze gegevens gebruiken en met wie wij hen waarschijnlijk zullen delen. Dit beleid beschrijft ook uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen om uw rechten uit te oefenen of om ons vragen te stellen over de bescherming van uw Persoonsgegevens.

Dit beleid kan worden gewijzigd, aangevuld of geactualiseerd, met name om het in overeenstemming te brengen met mogelijke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, regelgeving, rechtspraak of techniek.  Uw Persoonsgegevens worden echter altijd verwerkt in overeenstemming met het beleid dat van kracht was op het moment dat de gegevens werden verzameld, tenzij een dwingend wettelijk voorschrift anders bepaalt en met terugwerkende kracht moet worden toegepast.

Dit beleid vormt een integraal onderdeel van de van de Site. 

WAT IS MINDFUL?

Mindful is een platform voor het delen van recepten en gezonde tips.

Toegang tot de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van Mindful is beperkt tot de personen die daartoe zijn geautoriseerd door Sodexo Belgium NV/SA in de mate van het noodzakelijke.

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is: Sodexo Belgium NV/ SA, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0407.246.778 met maatschappelijke zetel gevestigd te Pleinlaan 15,1050 Brussel, België.

DEFINITIES
Persoonsgegevens   alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon of een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor die persoon.
ons of onze Sodexo Belgium NV (hierna ‘SODEXO’),
u een gebruiker/bezoeker van de Site.
Site site van Mindful beschikbaar op het adres
VERZAMELING EN BRON VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen hoogstwaarschijnlijk uw Persoonsgegevens direct (met name via de formulieren voor het verzamelen van gegevens in onze Site) of indirect (in het bijzonder via onze dienstverleners en/of technologieën in onze Site) verzamelen.

Wij verbinden ons ertoe uw toestemming te verkrijgen en/of u toe te staan het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden te weigeren wanneer dat nodig is.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Wij kunnen specifiek de volgende soorten Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • de informatie die u verstrekt voor authenticatie doeleinden, zoals uw volledige naam en e-mail adres ;
 • uw functie, informatie met betrekking tot uw departement en andere informatie gelinkt aan uw werk;
 • de informatie die u verstrekt via "posts", opmerkingen of andere inhoud. Dit zou informatie kunnen bieden over de inhoud die u op de Site plaatst.
DOELEINDEN WAARVOOR WIJ PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens specifiek voor de volgende doeleinden:

 • Om uw toegang tot de Site te beheren;
 • Om met U te communiceren;
 • Om U in staat te stellen om met andere gebruikers te communiceren door middel van posts, opmerkingen of andere types inhoud;
 • Om U te geolocaliseren om uw ervaring op onze Site te personaliseren;
 • Om uw ervaring op onze Site te verbeteren;
 • Om onze verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen.  
RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering en het beheer van onze contractuele relatie met U, in ons belang om de kwaliteit en operationele uitmuntendheid van de diensten die wij U aanbieden te verbeteren of nog in overeenstemming met bepaalde wettelijke verplichtingen.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van uw voorafgaande toestemming indien onder bepaalde omstandigheden uw toestemming zou worden gevraagd. 

OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hechten zeer veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens. Daarom beperken wij de toegang tot uw Persoonsgegevens tot onze medewerkers die deze informatie nodig hebben om uw verzoeken te verwerken of de door U gevraagde dienst te leveren. 

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet aan onbevoegde derden bekendmaken. Uw Persoonsgegevens zullen enkel beschikbaar worden gemaakt voor interne of externe dienstverleners die deze gegevens nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden of indien wettelijk vereist. 

De belangrijkste categorieën van ontvangers van gegevens zijn (niet-exhaustieve lijst): geautoriseerde interne personen, externe dienstverleners of andere aannemers die gegevens verwerken namens SODEXO en, in voorkomend geval, gerechtelijke en toezichthoudende instanties.

Wij machtigen deze dienstverleners niet om uw Persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit nodig is om de diensten namens ons te leveren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Verder kunnen wij Persoonsgegevens over u delen (i) indien de wet of een juridische procedure ons daartoe verplicht, (ii) als antwoord op een verzoek van overheidsinstanties of andere functionarissen, of (iii) indien wij van mening zijn dat het doorgeven van deze gegevens noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar een vermoede of bewezen onwettige activiteit.

BEVEILIGING

Wij implementeren alle mogelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

Hiertoe nemen wij alle nodige voorzorgsmaatregelen, rekening houdend met de aard van de Persoonsgegevens en de risico’s die aan de verwerking ervan zijn verbonden, om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en in het bijzonder om vervalsing, beschadiging of ongeoorloofde toegang door derden te voorkomen (fysieke beveiliging van de gebouwen, authenticatieprocedures met persoonlijke, beveiligde toegang via ID’s en vertrouwelijke wachtwoorden, registratie van verbindingen in een logboek, versleuteling van bepaalde gegevens, enz.).

PERSOONSGEGEVENS EN KINDEREN

De Site is bedoeld voor meerderjarige personen die volgens de wetgeving van het land waarin zij zich bevinden bevoegd zijn om contractuele verplichtingen aan te gaan.

De minderjarige gebruiker die jonger is dan 16 jaar of onbekwaam is moet de voorafgaande toestemming van hun wettelijke voogd verkrijgen voordat zij hun gegevens op de Site verstrekken.

De leeftijd van 16 jaar kan worden verlaagd tot 13 jaar, afhankelijk van de lokale wetgeving van uw gebruikelijke verblijfplaats.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS 

Aangezien SODEXO een internationale groep is, kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan interne of externe ontvangers die gemachtigd zijn om namens ons diensten te leveren en die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte die geen passend beschermingsniveau voor Persoonsgegevens bieden.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de aldus doorgegeven Persoonsgegevens te waarborgen, zullen wij alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze gegevens adequaat worden beschermd, zoals de ondertekening van de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of andere gelijkwaardige maatregelen.

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

In het algemeen verzamelen wij geen bijzondere Persoonsgegevens via onze Site. Onder ‘gevoelige Persoonsgegevens’ wordt verstaan alle informatie met betrekking tot iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon. Deze definitie omvat ook Persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Indien het strikt noodzakelijk zou zijn dergelijke gegevens te verzamelen om het doel te bereiken waarvoor ze worden verwerkt, zullen wij het doen in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten voor de bescherming van Persoonsgegevens, en in het bijzonder, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en overeenkomstig de in deze privacy beleid beschreven voorwaarden.

UW RECHTEN

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Recht van inzage

U heeft het recht om inzage te vragen in uw Persoonsgegevens. U kunt ook verzoeken om rectificatie van inexacte  Persoonsgegevens of U kunt vragen dat onvolledige gegevens worden vervolledigd.

U heeft ook het recht om de oorsprong van de Persoonsgegevens te kennen.

Recht op gegevenswissing

Uw recht op vergetelheid geeft u het recht om te vragen dat uw Persoonsgegevens worden gewist wanneer:

 • de gegevens niet langer nodig zijn om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt te bereiken;
 • U ervoor kiest om uw toestemming in te trekken (indien uw toestemming is verkregen als rechtsgrond voor de verwerking), zonder dat die intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking plaatsvond;
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • uw gegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen; of
 • het wissen van de gegevens vereist is om de naleving van actuele wetgeving te waarborgen.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt ook verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens indien:

 • u de juistheid van uw gegevens betwist;
 • wij deze gegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden; en
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht om
direct marketingberichten te weigeren

U kunt ten allen tijde verzoeken om geen reclame- of prospectieberichten meer te ontvangen door rechtstreeks contact met ons op te nemen, kosteloos, of via de link ‘Unsubscribe’ (‘Uitschrijven’) die U vindt in elk prospectiebericht die wij U per e-mail sturen, of door ons te e-mailen op het hieronder vermelde adres. Dit bezwaar doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de berichten die u vóór de kennisgeving van uw bezwaar hebt ontvangen.

Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor U rechtsgevolgen zijn verbonden of dat U in aanmerkelijke mate treft. 

Recht op
overdraagbaarheid van gegevens

U kunt ons verzoeken om uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verstrekken of U kunt verzoeken om ze rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, op voorwaarde dat:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is om een overeenkomst met U na te komen; en
 • dit via geautomatiseerde procedés gebeurt.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u zich zorgen maakt of klachten hebt over de bescherming van uw Persoonsgegevens, heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende link:  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Gelieve echter uw verzoek eerst aan ons te richten door contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres voordat U zich tot de Gegevensbeschermingsautoriteit wendt. Dit zal ons toelaten om uw verzoek te behandelen en tot een minnelijke oplossing komen.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt U uw verzoek of klacht opsturen aan de lokale data privacy contact op het volgende adres: dataprivacy.oss.be@sodexo.com met vermelding van uw achternaam, voornaam en het onderwerp van uw verzoek.

BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens voor een termijn die niet langer is dan wat nodig is om de doelstellingen waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt te realiseren. Deze termijn kan worden verlengd met een termijn zoals voorgeschreven in de wet- of regelgeving, indien van toepassing.

UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

Indien het gebruik van uw Persoonsgegevens in het Platform aanzienlijk verandert, zullen wij een update van dit Beleid publiceren en / of andere stappen ondernemen om U van tevoren van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen, zodat U die kunt onderzoeken en nagaan indien zij acceptabel voor U zijn (voor zover nodig).

Laatst bijgewerkt: november 2019.

nl-be

Mindful gebruikt sessiecookies om uw ervaring op de site te verbeteren. Voor meer informatie kunt u het Cookiebeleid raadplegen.

Ja, ik ga akkoord